๑. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างจัดทำน้ำตกหินเทียม ที่สวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๔๖,๖oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๕๓๒,๗๖๗.๘o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ราคาสืบจากบ้านช่างศิลป์ จ.เชียงใหม่
    ๔.๒ ราคาสืบจาก หจก.รังสิทธิ์ แลนด์สเค็ป กรุงเทพฯ
    ๔.๓ ราคาสืบจากบริษัท รัฐภูมิแลนด์สเคป จ.เชียงราย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๕.๓ นายสนธยา  คงชัย
    ๕.๔ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด