๑. ชื่อโครงการ จัดซือหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้อง 1,500 ที่นั่ง อาคารไทยบุรี จำนวน ๒๘๙ หลอด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๑๓๔.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗๕,๑๓๔.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ธนกฤตไลท์ติ้ง
    ๔.๒ ชนะพลการไฟฟ้า
    ๔.๓ นบพิตำการไฟฟ้า
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๓ นายมุรธา  นราพงศ์
    ๕.๔ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด