๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดมอร์เตอร์ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดันสูง จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๓๙,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด 14/2148 หมู่ที่ 13 ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
    ๔.๒ บริษัท แซน แมซซีน จำกัด 99/394 หมู่ที่ 3 ธัญบุรี จ.ประทุมธานี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๒ นายวิเชียร  สุขสบาย
    ๕.๓ นายนิพนธ์  บรรเจิดเลิศ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด