๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๖๗,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ Global Corporation Co.ltd 888/8 หมู่ที่ 5 จ.สมุทรปราการ
    ๔.๒ บริษัท เอช เซม มอร์เตอร์ จำกัด 627/4 ต.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
    ๔.๓ บริษัท เค ที แพน จำกัด 1409/9-10 กรุงเทพฯ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๒ นายวิเชียร  สุขสบาย
    ๕.๓ นายนิพนธ์  บรรเจิดเลิศ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด