๑. ชื่อโครงการ ผู้บริหารร่วมรายการโทรทัศน์\"บ่ายนี้มีคำตอบ\" จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๑,๙oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘๑,๙oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวอุดรรัตน์  ธรรมดา
    ๕.๒ นายบรรพต  ใบมิเด็น
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด