๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเก้าอี้ไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑๓๓๖ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๑,๘o๘.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๖ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๗๑,๘o๘.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทเอทรอส (ประเทศไทย)จำกัด
    ๔.๒ บริษัทลอเรนโซ่ แปซิฟิก จำกัด
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิพัฒนทรัพย์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์นรากร  สุวรรณโชติ
    ๕.๒ ดร.นันทพงศ์  หมิแหละหมัน
    ๕.๓ นายจรัญ  กุญชรินทร์
    ๕.๔ นายพรศักดิ์  เคี่ยมเค้า
    ๕.๕ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด