๑. ชื่อโครงการ กลีเซอรีนความเข้มข้น 99.5% จำนวน ๕o ถัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๓ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.ฟาร์เมดแอนซายด์ จำกัด
    ๔.๒ บ.ลัคกี้ซัพพลาย
    ๔.๓ หจก.เอส.พี.เอ.โปรดักส์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.พิชชานีย์  จริยพงศ์
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ทองบัวแก้ว
    ๕.๓ นายอรุณ  นาคาพงศ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด