๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๘๖๖,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙,๘๖๖,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ กรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ภูวดล  บางรักษ์
    ๕.๒ นายเจริญ  สัณฐมิตร
    ๕.๓ นายปราถนา  ศรีทับ
    ๕.๔ นางปิยะธิดา  เกิดทองมี
    ๕.๕ นางวาสนา  สงวนศิลป์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด