๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ระบบรดน้ำสปิงเกอร์ จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๒,๘๑๕.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๓๒,๘๑๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท แซน แมชชีน จำกัด 99/394 หมู่ 3 เขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๒ นายวิเชียร  สุขสบาย
    ๕.๓ นายนิพนธ์  บรรเจิดเลิศ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด