๑. ชื่อโครงการ วัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๙๘๑.๔๒ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๙,๙๘๑.๔๒ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส
    ๔.๒ หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์
    ๔.๓ บ.อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางณฐมน  นุ่นรักษา
    ๕.๒ นางสาวยุพเรศน์  พัลพัฒน์
    ๕.๓ นางสาวฉัตราพรรณ  สมตน
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด