๑. ชื่อโครงการ โครงการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิต(เลี้ยงปลาน้ำจืด) จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการวิชาการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นายวิโรจน์ เลื่อนเส้ง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ ร.ต.กำพล  จิตตะนัง
    ๕.๒ นางสาวนพรัตน์  รักชอบ
    ๕.๓ นายสุขุม  ศรีสมบัติ
    ๕.๔ นายธนพิพัฒน์  สัมพันธมาศ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด