๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเต็นท์พักแรม จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานพฤกษศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๖,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๑๒,ooo
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท Outdoor Heaven Online
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์สุธีระ  ทองขาว
    ๕.๒ นายยุทธกาน  ไชยมณี
    ๕.๓ นายอาวุธ  แก่นเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด