๑. ชื่อโครงการ ค่าบริการค่าทัวร์โครงการเจรจาความร่วมมือกับ Higher Education Academy (HEA) ในการนำระบบ UKPSF มาใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการพัฒนาคณาจารย์ จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๑๓๘.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๘๕,๑๓๘.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เพชราภรณ์ กรุ๊ป แทรเวล จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด