๑. ชื่อโครงการ ถ่ายสำเนาคำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2485-2529 จำนวน ๒ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑o๒,๓๖๘.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ต.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๒,๓๖๘.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ทวีทองก็อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ
    ๕.๒ นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง
    ๕.๓ นางสาวรุจิรา  เต็มราม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด