๑. ชื่อโครงการ ตู้ดูดไอควันสารเคมี จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๓ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๘๖,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เอ็มไพร์ไซแอนติฟิค จำกัด
    ๔.๒ เวิลด์ไวล์เทรดไทย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ น.สพ.เอกพจน์  แช่มเกษม
    ๕.๒ นางพัชราภา  ศรีเมือง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด