๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 12 ลีด จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท โซวิค จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด
    ๔.๓ บริษัท ซัคเซส เอาท์ซอร์ส 2013 จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายยุทธนันท์  นะหู
    ๕.๒ นางสาวอังคณา  มูสิกะ
    ๕.๓ นางสาวชุดาณัฏฐ์  ขุนฤทธิ์แก้ว
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด