๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อโคมไฟส่งตรวจและผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ซีไลอ้อน ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสลักฤทัย  ปานประยูร
    ๕.๒ นายวิระศักดิ์  สุทธิจันทร์
    ๕.๓ นายยุทธนันท์  นะหู
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด