๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (อบรม UKPSF หลักสูตรที่ 1 Teaching and Learning in higher education) จำนวน ๑ หลักสูตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๓๗,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๖ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๔๓๗,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ THE HIGHER EDUCATION ACADEMY
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย
    ๕.๒ นายอวยพร  เรืองศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด