๑. ชื่อโครงการ เครื่องวัดแก๊สไฮโดรเจนจากลมหายใจ จำนวน ๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๗ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นิวเครียส15 จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุจิตรา  สมุหเสนีโต
    ๕.๒ ผศ.ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ้น
    ๕.๓ นางสาวอัญชลี  พราหมโน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด