๑. ชื่อโครงการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ 2 เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด
    ๔.๒ บริษัท โซวิค จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เจนเนอริก เมดิคอล จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา
    ๕.๒ นางสาวอังคณา  มูสิกะ
    ๕.๓ นางสาวปริยาภรณ์  บุญเรือง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด