๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๒ พ.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท โซวิค จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ซัคเซส เอาท์ซอร์ส 2013 จำกัด เสนอ ๘๘๐,๐๐๐ บาท
    ๔.๓ บริษัท ออริจิเนเตอร์ จำกัด เสนอ ๘๔๐,๐๐๐ บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายยุทธนันท์  นะหู
    ๕.๒ นางสาวสุนารัตน์  ยอดระบำ
    ๕.๓ นางสาวปริยาภรณ์  บุญเรือง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด