๑. ชื่อโครงการ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๑๘o.๘o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๖,๑๘o.๘o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านจ้าวสัวเครื่องเขียน
    ๔.๒ บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
    ๔.๓ หจก.ท่าวังพานิช
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย
    ๕.๒ นางสาวปรารถนา  คชินทร
    ๕.๓ นางอมราพร  ชุมชนะ
    ๕.๔ นางสาวศรัญญา  ทองอยู่
    ๕.๕ นางสาวอุไรวรรณ  เหมทานนท์
    ๕.๖ นายวรเทพ  ไกรเทพ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด