๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖o,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๖o,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ใบเสนอราคาบริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทผู้ขาย)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปราถนา  ศรีทับ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด