๑. ชื่อโครงการ สารเคมี จำนวน ๔๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒o๔,๖๘๘.๘๖ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒o๔,๖๘๘.๘๖ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์เซอร์วิส
    ๔.๒ หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์
    ๔.๓ บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๔ บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวธินาพร  สุทธิวิริยะ
    ๕.๒ นางสาวฐิตมาภรณ์  ศรีจันทร์
    ๕.๓ นางสาววิชชุดา  กาฬสิงห์
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด