๑. ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบมัลติฟังก์ชั่น หน้ากว้าง 36 นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗๔,๔๑o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช
    ๔.๒ บริษัท เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ จำกัด กรุงเทพฯ
    ๔.๓ บริษัท ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000) จำกัด จ.นนทบุรี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายสนธยา  คงชัย
    ๕.๓ นายสกล  อนันตเสรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด