๑. ชื่อโครงการ บอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒o,๕๒o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒o,๕๒o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านนายเอี๋ยวบุ๊คซิตี้
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวกฤษณา  เสตพงศ์
    ๕.๒ นายสุวัฒน์  เกิดมณี
    ๕.๓ นางสาวจริยา  รัตนพันธุ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด