๑. ชื่อโครงการ รายการวัสดุ สไลด์ จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๔,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๖๒๔,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ Normal histological glass slides ๒๔ ชุด
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวหทัยรัตน์  หงษ์พฤกษ์
    ๕.๒ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
    ๕.๓ นางสุวิญญา  ปลื้มถนอม
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด