๑. ชื่อโครงการ รายการวัสดุ สไลด์ จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๔,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๖๒๔,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวหทัยรัตน์  หงษ์พฤกษ์
    ๕.๒ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
    ๕.๓ นางสุวิญญา  ปลื้มถนอม
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด