๑. ชื่อโครงการ ระบบการเรียนการสอนทางไกลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,o๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒,o๓๖,๒๑o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เท็ค เดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๓ บริษัท มินท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายไพศาล  พุมดวง
    ๕.๓ นางสุวภา  วรรณเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด