๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒,๖๔๙,๗oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๕ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๔,๕oo บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๒,๕oo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด
    ๔.๒ ห
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายนันทชัย  ไชยเสน
    ๕.๓ นายสรพงศ์  ทินกร
    ๕.๔ นางสุวภา  วรรณเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด