๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (software) COMSOL Multiphysics จำนวน ๖ โมดูล
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๙๗,o๒๙.๕๕ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท I-Math Pte Ltd
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.สรศักดิ์  ด่านวรพงศ์
    ๕.๒ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
    ๕.๓ อาจารย์ ดร.สัมภาส  ฉีดเกตุ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด