๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อพันธุ์ไม้ จำนวน ๑o รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑o,๓๖o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๗ ธ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๑o,๓๖o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านชากิรพันธุ์ไม้
    ๔.๒ ร้านนครภูมิทัศน์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางโสภิดา  พัฒน์ทอง
    ๕.๒ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๓ นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด