๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงปลา จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๙,๓๖๖.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ พ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๗๗๙,๓๖๖.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ อาหารปลากินเนื้อ เบอร์ ๑ จำนวน ๖,๔oo กิโลกรัม วงเงิน ๑๔๕,๒๑๖ บาท
    ๓.๒ อาหารปลากินเนื้อ เบอร์ ๒ จำนวน ๑o,ooo กิโลกรัม วงเงิน ๒๑๑,๓oo บาท
    ๓.๓ อาหารปลากินเนื้อ เบอร์ ๓ จำนวน ๑๖,ooo กิโลกรัม วงเงิน ๓๒๔,๙๖o บาท
    ๓.๔ อาหารปลากินเนื้อเล็กพิเศษ จำนวน ๑,ooo กิโลกรัม วงเงิน ๓๘,๙๔o บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.พ้วน  เพ่งเซ้ง
    ๕.๒ นายสัจจะ  สัจจารักษ์
    ๕.๓ นายยศภัธ  เพชรรัตน์
    ๕.๔ นายพีรพัฒน์  ขาวคง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด