๑. ชื่อโครงการ เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๓๑๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ ม.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔๙,๗๑๒.๓๒ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องรับโทรศัทพ์ จำนวน ๓๑๒ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๘oo.๓๖ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๙,๗๑๒.๓๒ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เอสอีไอ มัลติซิสเต็มส์ จำกัด
    ๔.๓ บริษัท บิ๊กคอม คอมมูนิเคชั่น แอนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๒ นายไพศาล  พุมดวง
    ๕.๓ นางสุวภา  วรรณเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด