๑. ชื่อโครงการ งานบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๒๘,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ ม.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๗๒๗,๖oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
    ๔.๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
    ๔.๓ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
    ๔.๔ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายไพศาล  พุมดวง
    ๕.๔ นางสุวภา  วรรณเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด