๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อปุ๋ยสูตร 18-46-0 จำนวน ๑๙o๕o กิโลกรัม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๓๗๕.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๓๓,๓๗๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านสุนทรการเกษตร กิโลกรัมละ 17.50 บาท จำนวน 19,050 กิโลกรัม เป็นเงิน 333,375 บาท
    ๔.๒ หจก.เดชา เกษตรภัณฑ์ กิโลกรัมละ 18.00 บาท จำนวน 19,050 กิโลกรัม เป็นเงิน 342,900 บาท
    ๔.๓ ร้านสมญาการเกษตร กิโลกรัมละ 17.80 บาท จำนวน 19,050 กิโลกรัม เป็นเงิน 339,090 บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.สมศักดิ์  มณีพงศ์
    ๕.๒ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๕.๓ อาจารย์ ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ
    ๕.๔ นายสตาร์  ดรุมาศ
    ๕.๕ นายสัมฤทธิ์  ธนาวุฒิ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด