๑. ชื่อโครงการ บอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ Lexicomp Online Base Packge จำนวน ๑ ฐาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๑,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๒๑,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท wolters Kluwer Health
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวกฤษณา  เสตพงศ์
    ๕.๒ นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง
    ๕.๓ นายสุวัฒน์  เกิดมณี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด