๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สารวลัยลักษณ์ฉบับทั่วไป ประจำเดือนธันวาคม 2560- กันยายน 2561 จำนวน ๒oooo ฉบับ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o ธ.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๖๑,o๘o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์
    ๔.๒ โรงพิมพ์ศรีอักษร
    ๔.๓ โรงพิมพ์ศิษย์เพาะช่าง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวจิตตนา  หนูณะ
    ๕.๒ นายกรกช  บุญอมร
    ๕.๓ นายธีรพงศ์  หนูปลอด
    ๕.๔ นางสาวชลธิชา  ปานแก้ว
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด