๑. ชื่อโครงการ ชุดครุภัณฑ์รังสีวิทยาพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๕๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗,๔๓o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๑๗.เครื่องสำรองแรงดันไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า๑,๕ooVA ๑ เครื่อง ๑o,oooบาท ๑๘.เครื่องสำรองแรงดันไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า๑,oooVA ๑oเครื่อง ๔o,oooบาท
    ๓.๒ ๑๙.ปรับปรุงห้องงานรังสีวิทยา ๑ระบบ ๒,๔oo,oooบาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด
    ๔.๒ ฮอสพิเมดิคัลซิศเต็ม จำกัด
    ๔.๓ ทองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นพ.จรัส  จันทร์ตระกูล
    ๕.๒ อาจารย์ พญ.ธันยพร  ดิเรกสุนทร
    ๕.๓ นายติณห์  เกื้อกาญจน์
    ๕.๔ นางปิยะธิดา  เกิดทองมี
    ๕.๕ นางสุวิญญา  ปลื้มถนอม
    ๕.๖ นางดารารัตน์  ห่อเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด