๑. ชื่อโครงการ ผ้าม่านห้องบรรยาย อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๑ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านทวีศิลป์ผ้าม่าน
    ๔.๒ ร้านวังม่านดีไซน์
    ๔.๓ ร้านไอเอ็มเอฟ กระจกอลูมิเนียม
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
    ๕.๒ นางวรรณี  เหมือนเพชร
    ๕.๓ นางสาวนิศาชล  คชคีรีเดชไกร
    ๕.๔ นางไพจิตรา  สุวรรณ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด