๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาชุมชนชายฝั่งฯ(จัดทำระบบเฝ้าระวังฯ) จำนวน -๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๘oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕๓,๘oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านท่าม้าร่วมสื่อสาร
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสิรภัทร จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์
    ๕.๒ นายธนพิพัฒน์  สัมพันธมาศ
    ๕.๓ นายประพันธ์  พัฒน์ทอง
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
     ไฟล์แนบที่ 2
พิมพ์ ปิด