๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๘๕o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๔๔,๘๕o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด
    ๔.๒ NEWZENO (THAILAND) COMPANY LIMITED
    ๔.๓ บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวจิตตนา  หนูณะ
    ๕.๒ นายกรกช  บุญอมร
    ๕.๓ นายบรรพต  ใบมิเด็น
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด