๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลทางเกษตร จำนวน ๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๕ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ คราดไถสิ่ง จำนวน ๑ อัน ราคาอันละ ๘o,ooo บาท
    ๓.๒ ชุดสกีตัดหญ้า หน้ากว้าง ๔๘ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕o,ooo บาท
    ๓.๓ ชุดสกีตัดหญ้า หน้ากล้าง ๖o นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๗๕,ooo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด
    ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย
    ๔.๓ บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสตาร์  ดรุมาศ
    ๕.๒ นายสัจจะ  สัจจารักษ์
    ๕.๓ นายสัมฤทธิ์  ธนาวุฒิ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด