๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๒o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๘,๙oo บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๙oo บาท
    ๓.๒ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดพิมพ์ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๔๑,๔oo บาท รวมเป็นเงิน ๔๑,๔oo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึแอนด์อาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
    ๔.๒ บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายนันทชัย  ไชยเสน
    ๕.๓ นางสุวภา  วรรณเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด