๑. ชื่อโครงการ ค่าสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (AntiVirus) จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๙,๘oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท โพรเทคซอฟท์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ทริปเปิล พี คอมพิวเทค จำกัด
    ๔.๓ บริษัท อิ๊นท์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายนันทชัย  ไชยเสน
    ๕.๓ นายสรรเสริญ  เอียดกลับ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด