๑. ชื่อโครงการ วัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนพัสดุ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕o,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๕o,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ไบรท์ ไอเดีย ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๓ บริษัท ธารารักษ์เปเปอร์กรุ๊ป จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางอารี  บริพันธ์
    ๕.๒ นางสาววลีรัตน์  กองสวัสดิ์
    ๕.๓ นางสาววรรณา  มัคราช
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด