๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการขนส่งภายในที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Shuttle Bus) จำนวน ๑๖ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๒oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๔,๑๙๒,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ราคาจากใบเสนอราคา Global corporation
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี
    ๕.๒ ผศ.ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์
    ๕.๓ ผศ.ดร.อนุรักษ์  ถุงทอง
    ๕.๔ ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย
    ๕.๕ นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์
    ๕.๖ นายณัฐพล  วิทยานุภากร
    ๕.๗ นายวันชัย  ไตรรัตน์
    ๕.๘ นางสาวจิราวรรณ  ขวัญศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด