๑. ชื่อโครงการ ปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๓oo เล่ม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๖ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๑๙,๘oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.กาญจน์นัฐฐา  ไชยศรียา
    ๕.๒ นางวารุณี  ยอดราช
    ๕.๓ นางสาวธัญลักษณ์  ปานสีใหม
    ๕.๔ นายกิตติพงศ์  โชตยาสีหนาท
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด