๑. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายและซอฟแวร์ บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เดอะ วัน เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายอภิรักษ์  ใจซื่อ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด