๑. ชื่อโครงการ จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม อาคารสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๘,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๑๗,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ราคาสืบจากตัวแทนจำหน่ายภาคใต้
    ๔.๒ กรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๒ นายณัฐวุฒิ  เนื่องอุทัย
    ๕.๓ นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด