๑. ชื่อโครงการ จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ooo เล่ม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑o๗,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑o๗,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด
    ๔.๒ บริษัท พี.ซี.โปรสเปค จำกัด
    ๔.๓ โรงพิมพ์ศิริสวัสดิ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว
    ๕.๒ นางสาวนฤมล  สุทธิ
    ๕.๓ นางสาวรักษ์รัศมี  วุฒิมานพ
    ๕.๔ นางวันเพ็ญ  พันเจริญ
    ๕.๕ ว่าที่ ร.ต.เสกมนต์  หม่อมวิญญา
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด